Общи условия


Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугите на настоящия сайт. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от предлаганите услуги:
Попълваната от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация, която съдържа лични данни при попълването на заявките за регистрация, е конфиденциална и може да се предоставя на трети лица с изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.