Абонаментни плановеДо 30.06.2018г., няма да има абонаментни планове. Всички възможности, които предоставя сайтът ще бъдат свободни.

  Средствата за проекти, регистрирани на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦОННА БОРСА”се превеждат по следната сметка:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
BIC: UNCRBGSF
К.Ф. Пл. Св. Неделя
за Съвета по иновации при БТПП
или на каса в БТПП, на ул.„Искър” 9, която работи от 8:30 до 17:00 ч.

  За всеки проект, регистриран на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦОННА БОРСА” Счетоводният отдел на БТПП води отделна персонифицирана партида, като за целта своевременно му се предоставят актуализирани данни писмено от екипа, който администрира на Борсата. За постъпилите суми по всяка партида на проект, регистриран на сайта, Счетоводният отдел на БТПП ежемесечно до пето число на следващия месец уведомява екипа, който администрира Борсата, а той от своя страна до десето число на следващия месец уведомява авторите му за ново постъпилите суми по партидата. На авторите на проекти, на  които по партидите не са постъпили суми в предходния месец уведомления не се изпращат на следващия месец. Екипът на Борсата изпраща рекапитулация на постъпилите суми по партидата на авторите на всеки проект, регистриран на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦОННА БОРСА” до 28.02.2016г.
  Срокът и условията за превеждане на сумите, постъпили по индивидуалните партиди на авторите на проекти, регистрирани на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦОННА БОРСА” по техните лични или фирмени банкови сметки, се регламентират в договора им с администрацията на Борсата, а ако такъв все още не е сключен – след 31.01.2016г., след установяване на личен контакт с тях.  
  Съгласно решение на Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП за издръжка на екипа на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦОННА БОРСА”, се удържа 7% за СИРТ от всяка сума, постъпила от индивидуални или корпоративни донори за реализацията за регистриран проект на Борсата. Размерът на сумата за издръжка, като процентно съотношение към общата сума, постъпила за проекта, Бюрото на СИРТ е приел, като е ползвал практиката на Националния иновационен фонд при Министерството на икономиката. 7% понастоящем се удържат за научната организация, съдействала на автора на спечелил проект в конкурсите на Националния иновационен фонд към Министерството на икономиката, като това се отнася и за ведомствата, в които той е зает по трудов договор.

Иновационна Борса © 2015 - 2023