Технология за производство без гранулиране на алтернативно биогориво от селскостопанска фитомаса за отопление с пелетни горелки.
Добавена от: Евгени Лазаров
Тип на офертата: Търси - Съфинансиране, Предлага - Продукт / Иновация
Разработихме ефективна Технология за производство на алтернативно биогориво от селскостопанска фитомаса за пелетни горелки.

Направена е заявка за Патент и Полезен модел.

Защо предлагаме технология без гранулиране за производство на висококачествено алтернативно биогориво от отпадна селскостопанска фитомаса, доставящо топлина, в пъти c по-ниски разходи от съществуващото производство на пелети? 

1. Задълбочаване на енергийния проблем в света – изчерпване на изкопаемите горива и опасение от спиране на доставките им, което засилва търсенето на възобновяемите енергийни източници.

2. Насоченост на Европейският Съюз към устойчиво икономическо развитие, в чийто контекст ефективността е насочена към икономика на намаляване на разходите, по-ефективно разпределение на природните ресурси, както и правилното им приложение съобразно физическите им и химични качества.

3. Масова практика към момента е производството на твърди биогорива от дървесина и в незначителни количества от отпадна земеделска фитомаса по унифицирана технология, която има известни недостатъци. Независимо от вида фитомаса преди уплътняването и с гранулатор се извършва предварително наситняване в размер до 2-4мм., и други операции, което предполага голям набор от машини, висок разход на електроенергия и време за производство.

Цел на проекта е да реши проблема с по-цялостно оползотворяване на отпадната селскостопанска фитомаса за енергийни цели, проблема с високата енергоемкост на известното производство на уплътняване на фитомаса, повишаване в пъти производителността и ефективността на процеса на уплътняване на фитомаса.

След дефиниране спецификата на отпадната селскостопанска фитомаса тези задачи са решени с разработването на нова технология за уплътняване при която не се използва гранулатор.

Създаде се успешно по-опростен метод на уплътняване на селскостопанска фитомаса в твърдо гориво, който предлагаме за внедряване. Резултатът от използване на предлагания метод е наслагване на ползите от прилагането му. По-опростен процес, в пъти по-малко машини, брой операции, по-ниски инвестиционни и производствени разходи и време за производство в сравнение с известния метод на уплътняване, с което се увеличава в пъти ефективността.

Съпоставка на предлаганата за внедряване технология със съществуващата по икономически показатели за ефективност на производството 

1. Коефициент на Рентабилност на активите 

Рентабилност на активите (нова технология): 5.15 показва, че на всеки вложен 1 лв, се печели 5.15 лв
Рентабилност на активите (съществуваща технология): 0.60 показва, че на всеки вложен 1 лв, се печели 0.60 лв

Това е показател, който сочи колко ефективно са използвани активите в производството и каква е доходността им.

2. Коефициент на Рентабилност на приходите от продажби 

Рентабилност на приходите от продажби (нова технология): 0.51
Рентабилност на приходите от продажби (съществуваща технология): 0.17

По-високата стойност на коефициета показва, че производителя ще реализира по-висока печалба от постъпленията си.

3. Коефициент на Ефективност на разходите 
Определя се като съотношение на получените приходи и извършените разходи.

Коефициент на Ефективност на разходите (нова технология): 2.03
Коефициент на Ефективност на разходите (съществуваща технология): 1.21

Показва получените приходи срещу 1 лев направени разходи.

Извод: 
При новата технология със съкращаване на броя машини и операции първо намаляваме инвестиционните разходи, в пъти намаляваме количеството ползвана електроенергия, намалява се броя работна ръка и времето за производство.

Краен продукт:
Основни показатели (ново алтернативно биогориво):

• Калоричност – 19 Mj/kg
• Съдържание на влага – до 10%
• Съдържание на пепел – до 1.5%

Потенциални инвеститори:
Предлагаме новата технология на земеделските производители, на производители на селскостопанска техника, производители на твърди биогорива, и други заинтересовани предприемачи, които имат потенциал за производство и въвеждане на продукта у нас и в Европа. 

Напишете Отзив


* Вашето Име:


* Вашият Отзив: Забележка: HTML не се поддържа!

* Отзив:  Лош           Добър

* Въведете кода от полето по-долу:Иновационна Борса © 2015 - 2023